สถานะ :
username :
password :
 
 
บุคลากรภายใน&นักศึกษาใช้ :    
                   คู่มือการใช้งาน

บุคคลภายนอก :
 Username & Pass ที่ ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน

รายการห้องต่างๆ
รายละเอียดการ Login เข้าระบบ
Username :
Password :
ยืนยัน Password :
Email :

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก
 
หน่วยงาน :
แผนก :
แผนกย่อย :
 
ที่อยู่ :
ถนน : ซอย :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์ :   กรณีไม่มีข้อมูล (ช่องตัวเลขให้ใส่ 0 ,ช่องข้อความให้ใส่ - )

ข้อมูลผู้สมัคร
 
คำนำหน้า :
ชื่อ :
นามสกุล :
 
เลขบัตรประชาชน :
วันเกิด :
ตำแน่ง :
โทรศัพท์ : กรณีไม่มีข้อมูล (ช่องตัวเลขให้ใส่ 0 ,ช่องข้อความให้ใส่ - )
ที่อยู่ :
ถนน : ซอย :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
รหัสไปรษณีย์:

 
  กรุณารอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
จึงจะสามารถ Login เข้าระบบ เพื่อขอใช้ห้องประชุม หรือโทรแจ้ง 073-330810